KATEGORIE
  Filters
  Výběr měny
  Vyhledávání

  Obchodní podmínky

  LICENČNÍ PODMÍNKY K SOFTWARU

  I.        Vymezení pojmů:

           1.          Poskytovatelem je společnost ArrowSys s.r.o., IČO 28156609, se sídlem Vožická 1276/6, 390 02 Tábor, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích sp. zn. C 20795;

           2.          Koncovým uživatelem je právnická nebo podnikající fyzická osoba, která od poskytovatele nebo od třetí osoby nabyla v rámci své podnikatelské činnosti licenční klíč k softwaru;

           3.          Smluvními stranami jsou poskytovatel a koncový uživatel;

           4.          Softwarem je počítačový program LILKA, AnetCa, EET maloobchod nebo EET velkoobchod, včetně všech jeho aktualizací a doplňků. Všechny tyto softwary byly vyvinuty a jsou určeny především k evidenci tržeb dle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, další funkcionality softwaru tím však nejsou vyloučeny. Jednotlivé funkcionality softwaru jsou uvedeny na www. arrowsys.cz, www.lilka.cz, www.anetca.cz ;

           5.          Zařízením je počítač, tablet, telefon nebo jiné podobné elektronické zařízení, na kterém je možné přistupovat k softwaru;

           6.          Občanským zákoníkem je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;

           7.          Autorským zákonem je zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů.

  II.      Uzavření licenční smlouvy a obsah licence

           1.          Licenční smlouva mezi poskytovatelem a koncovým uživatelem je uzavřena okamžikem zahájení instalace softwaru (zadáním unikátního licenčního klíče) na zařízení. Instalací softwaru souhlasí koncový uživatel bezvýhradně s těmito licenčními podmínkami, které jsou součástí licenční smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a koncovým uživatelem. Koncový uživatel prohlašuje, že měl možnost seznámit se náležitě a v plném rozsahu s obsahem těchto licenčních podmínek ještě před uzavřením licenční smlouvy (tj. před instalací softwaru).

           2.          Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat k softwaru majetková práva. Koncový uživatel získává instalací softwaru nevýhradní časově a územně neomezenou licenci k užívání softwaru (resp. k verzi softwaru), k němuž si zakoupil licenční klíč. Koncový uživatel může nabýt licenci k nové verzi softwaru (upgrade) výhradě na základě úhrady dalšího licenčního poplatku dle ceníku poskytovatele.

           3.          Koncový uživatel bere na vědomí, že předmětem licenční smlouvy není (tj. v ceně licence není zahrnuta) její instalace, přizpůsobení softwaru zvláštním požadavkům koncového uživatele (customizace), nastavení softwarového prostředí v zařízení koncového uživatele, nastavení hardwaru koncového uživatele, školení k užívání softwaru, servis a údržba softwaru. Tyto služby může poskytovatel poskytnout na základě zvláštní smlouvy uzavřené s koncovým uživatelem.

  III.    Práva a povinnosti koncového uživatele

           1.          Koncový uživatel je oprávněn užívat software pouze pro svou potřebu a pouze k účelu, k němuž byl určen. Koncový uživatel není oprávněn užívat software takovým způsobem, který by měl za důsledek jeho poškození.

           2.          Koncový uživatel není oprávněn jakkoli do softwaru zasahovat (vyjma uživatelského nastavení), provádět na něm změny, vytvářet jeho kopie a rozmnoženiny, tyto kopie a rozmnoženiny nebo napodobeniny dále prodávat nebo zjišťovat zdrojový kód softwaru.

           3.          Koncový uživatel není oprávněn poskytovat podlicenci k softwaru, postoupit licenci třetí osobě nebo licenci pronajmout.

           4.          Koncový uživatel je oprávněn instalovat software pouze na jednom zařízení. Koncový uživatel není oprávněn instalovat software tak, aby bylo možno užívat ho zároveň několika koncovými uživateli najednou.

           5.          Koncový uživatel je oprávněn užívat ochranné známky vztahující se k softwaru pouze s předchozím písemným souhlasem poskytovatele.

           6.          Koncový uživatel je povinen seznámit se náležitě s fungováním softwaru. Poskytovatel není odpovědný za chybné užívání softwaru ze strany koncového uživatele nebo ze strany třetích osob.

           7.          Koncový uživatel plně odpovídá za užívání softwaru osobami, které byly koncovým uživatelem k užívání softwaru pověřeny nebo které, ač výslovně nepověřeny, software přesto užívají (např. zaměstnanci koncového uživatele). Koncový uživatel je povinen všechny takové osoby v užívání softwaru náležitě proškolit a seznámit je s obsahem těchto licenčních podmínek.

           8.          Koncový uživatel bere na vědomí, že poskytovatel není odpovědný za stav jiného softwaru, který koncový uživatel na svém zařízení používá (tj. systémového softwaru a jiného aplikačního softwaru) nebo hardwaru (zařízení a jiných komponent), na němž je software provozován nebo který je spolu se softwarem používán. Poskytovatel odpovídá pouze za funkcionalitu softwaru provozovaném v zařízení, které užívá jeden z požadovaných operačních systémů a které splňuje doporučené systémové požadavky. Poskytovatel neodpovídá za funkcionalitu softwaru provozovaném v zařízení, které používá výrobcem nadále nepodporovaný operační systém. 

           9.          Koncový uživatel bere na vědomí, že mu nevyužíváním softwaru nebo využíváním softwaru v omezeném rozsahu nevzniká žádné právo na kompenzaci, slevu, či vrácení ceny licence.

          10.       Koncový uživatel je povinen oznámit poskytovateli změnu svých kontaktních údajů (zejm. změnu názvu, sídla, osoby oprávněné za koncového uživatele jednat, kontaktních osob, emailu, telefonního čísla) nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne provedení této změny.

          11.       Koncový uživatel prohlašuje, že na sebe přebírá v souladu s ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.

         12.        Koncový uživatel je povinen zálohovat veškerá data pořízená za pomoci softwaru. Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti koncového uživatele, ani za případnou ztrátu pořízených dat.

  IV.    Práva a povinnosti poskytovatele

           1.          Poskytovatel je oprávněn shromažďovat, zpracovávat a ukládat informace týkající se využívání a činnosti softwaru jednotlivými koncovými uživateli.

           2.          Koncový uživatel uděluje poskytovateli souhlas k zasílání informací o softwaru, zejména pak k zasílání informací o nové verzi softwaru (upgrade), o vydání opravného balíčku nebo o jiných obdobných skutečnostech. Tento souhlas může být koncovým uživatelem kdykoli odvolán, a to zasláním písemného oznámení na adresu obchod@arrowsys.cz.

           3.          Koncový uživatel souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje koncového uživatele pro účely související s plněním licenčním smlouvy, a to po celou dobu trvání licenční smlouvy a následně 5 let po ukončení trvání licenční smlouvy, ledaže zvláštní právní předpis stanoví lhůtu delší.

           4.          Poskytovatel si vyhrazuje právo na změny softwaru, jde-li o zvýšení jeho kvality, změnu technických parametrů nezbytných pro plnohodnotné fungování softwaru, změnu související se změnou právních předpisů nebo jde-li o grafické úpravy.

           5.          Poskytovatel je oprávněn omezit nebo přerušit provoz softwaru na nezbytně nutnou dobu z důvodu jeho údržby nebo opravy, z důvodu ochrany dat, z technických důvodů nebo z jiného opodstatněného důvodu.

           6.          Poskytovatel je oprávněn přerušit provoz softwaru, nebude-li ze strany koncového uživatele uhrazena cena licence popř. jiný splatný finanční nárok poskytovatele, bude-li software užíván koncovým uživatelem v rozporu s licenční smlouvou nebo bude-li mít poskytovatel důvodné podezření, že je software užíván osobou, která k tomu nemá patřičné oprávnění (pirátské užívání softwaru). Poskytovatel je povinen vyzvat písemně koncového uživatele před přerušením provozu softwaru k nápravě a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu, nejméně však 3 pracovní dny. Poskytovatel není povinen učinit před přerušením provozu softwaru písemnou výzvu k nápravě, pokud by byla taková výzva pro poskytovatele nemožná, pokud by bylo zaslání výzvy spojené s nepřiměřeným úsilím, pokud by byl ohrožen majetek poskytovatele nebo majetek jiných koncových uživatelů nebo pokud by byl ohrožen jiný důležitý zájem poskytovatele nebo třetích osob. Poskytovatel není dále povinen zaslat výzvu k nápravě osobě, u níž má důvodné podezření, že užívá software bez patřičného oprávnění (bez licence). Poskytovatel je oprávněn požadovat po koncovém uživateli náklady na znovuobnovení provozu softwaru.

           7.          Koncový uživatel nemá v případě omezení nebo přerušení provozu softwaru dle čl. IV. bodu 5. a 6. nárok na jakoukoli kompenzaci nebo slevu z ceny licence. Poskytovatel nenese odpovědnost za újmu vzniklou v důsledku přerušení či omezení provozu softwaru.

           8.          Poskytovatel nese odpovědnost pouze za skutečně vzniklou škodu koncovému uživateli (nikoli za ušlý zisk koncového uživatele), kterou svým jednáním přímo způsobil, a to do celkové maximální výše rovnající se ceně uhrazené licence bez DPH. Poskytovatel nenese odpovědnost za újmu, která vznikla v důsledku porušení licenční smlouvy koncovým uživatelem nebo za újmu, k jejímuž vzniku koncový uživatel přispěl.

           9.          Smluvní strany sjednávají, že za okolnost vylučující odpovědnost považují zejména vadu prostředku komunikace na dálku (např. nefunkčnost internetového spojení užívaného poskytovatelem nebo koncovým uživatelem) nebo nefunkčnost systému elektronické evidence tržeb ze strany Ministerstva financí ČR nebo jiných státních orgánů.

  V.      Vady softwaru

           1.          Poskytovatel odpovídá pouze za vady softwaru, které má software v době uzavření licenční smlouvy.

           2.          Smluvní strany sjednávají, že vadou softwaru je chybějící funkcionalita softwaru (kdy software zcela postrádá požadovanou funkční vlastnost) nebo špatná funkcionalita softwaru (kdy software nevykonává činnost požadovaným způsobem).

           3.          Smluvní strany sjednávají, že za vadu softwaru se nepovažuje zejména nedostatečná kompatibilita softwaru s jiným než požadovaným operačním systémem, nedostatečná kompatibilita softwaru s (jiným) aplikačním softwarem, nefunkčnost nebo omezená funkčnost softwaru v důsledku technického stavu hardwaru (tj. zařízení a jiných komponent), na němž je software provozován nebo který je spolu se softwarem používán, nefunkčnost nebo omezená funkčnost softwaru v důsledku užívání takového operačního systému, který již není podporován jeho výrobcem, nefunkčnost nebo omezená funkčnost softwaru v důsledku neodborného zásahu ze strany koncového uživatele nebo třetích osob, nedostatečná uživatelská přívětivost softwaru.

           4.          Zjistí-li koncový uživatel vadu softwaru, je povinen vytknout ji poskytovateli písemně bez zbytečného odkladu poté, co jí zjistil nebo mohl zjistit, a to zasláním oznámení na adresu obchod@arrrowsys.cz. Vadu lze vytknout nejpozději do šesti měsíců ode dne uzavření licenční smlouvy. Koncový uživatel je povinen v oznámení o vadě uvést: a) identifikační údaje koncového uživatele, b) název softwaru a jeho verzi, c) zakoupený licenční klíč k softwaru uživatele, d) náležitý popis vady a způsob, kterým se vada projevuje.

           5.          Poskytovatel je povinen prověřit vadu softwaru bez zbytečného odkladu. Koncový uživatel je povinen poskytnout poskytovateli veškerou potřebnou součinnost (např. vzdálený přístup). Po dobu prodlení koncového uživatele s poskytnutím potřebné součinnosti neběží poskytovateli lhůta k odstranění vady softwaru.

           6.          Je-li vada softwaru odstranitelná, je poskytovatel povinen vadu odstranit. Koncový uživatel se v takovém případě vzdává práva na slevu softwaru. Poskytovatel je povinen opravit vadu softwaru do 14 dnů ode dne doručení písemného oznámení nebo v jiné lhůtě smluvené písemně s koncovým uživatelem.

           7.          Poskytovatel je oprávněn odstraňovat vady softwaru prostřednictvím tzv. opravných balíčků (aktualizacemi softwaru, kterými budou vady opraveny). Jednotlivé opravné balíčky budou koncovým uživatelům dostupné prostřednictvím webových stránek www.arrowsys.cz. Vydáním opravného balíčku uvedeným způsobem se považuje vada softwaru za opravenou. Poskytovatel neodpovídá za vady softwaru, které se u koncového uživatele objeví a které jsou zároveň řešené opravným balíčkem.

           8.          Neodstraní-li poskytovatel vadu softwaru ani do 30 dnů poté, co mu byla koncovým uživatelem oznámena, z důvodu její neodstranitelnosti, má koncový uživatel právo na přiměřenou slevu z ceny licence, nebrání-li tato vada užívání softwaru koncovým uživatelem. Neodstraní-li poskytovatel vadu softwaru v této lhůtě z důvodu neodstranitelnosti vady, má koncový uživatel právo od smlouvy odstoupit, nemůže-li pro ni koncový uživatel software užívat.

           9.          V případě, že bude zjištěno, že za oznámenou vadu není poskytovatel odpovědný (neoprávněná reklamace), je poskytovatel oprávněn vyúčtovat koncovému uživateli vykonanou práci a náklady, které mu v souvislosti s neoprávněnou reklamací vznikly. Vyúčtování se v takovém případě řídí ceníkem poskytovatele uveřejněným na webových stránkách www.arrowsys.cz. Koncový uživatel je povinen uhradit poskytovateli odměnu za vykonanou práci a vynaložené náklady nejpozději do 14 dnů ode dne doručení faktury.

  10.          V případě, že je společně se software prodáván i hardware, se reklamační lhůta stanovuje při prodeji na IČO na dobu přiměřeně nezbytně nutnou k vyřízení reklamace, nejdéle však 45 dnů ode dne doručení reklamace. Poskytovatel se zavazuje vyřizovat tyto reklamace bezodkladně tak, aby koncový uživatel obdržel reklamovaný hardware v co možná nejkratší lhůtě zpět. Nejpozději však do 45 dnů od přijetí reklamace poskytovatelem. V případě, kdy tato lhůta uplyne, navrhne poskytovatel koncovému uživateli adekvátní produkt tomu, který byl předmětem reklamace.

  VI.    Společná ustanovení

           1.          Koncový uživatel je oprávněn odstoupit od licenční smlouvy pouze v těchto případech:

  a)       neschopnost poskytovatele odstranit neopravitelnou vadu softwaru v důsledku níž není koncový uživatel schopen software užívat dle čl. V. bodu 8.;

  b)      existence právních vad softwaru (tj. existence práv třetích osob k softwaru, které jsou neslučitelné s právy koncového uživatele). V tomto případě má koncový uživatel právo odstoupit od smlouvy, neodstraní-li poskytovatel právní vady ani 30 dnů ode dne doručení písemného oznámení koncového uživatele o existenci právních vad.

           2.          Poskytovatel je oprávněn odstoupit od licenční smlouvy zejména v těchto případech:

  a)       poruší-li koncový uživatel své povinnosti uvedené v čl. III. odst. 1. - 5. těchto licenčních podmínek;

  b)      neuhradí-li koncový uživatel cenu licence popř. jiný splatný finanční nárok poskytovatele ani do 7 dnů ode dne doručení písemné výzvy poskytovatele;

  c)       bude-li proti koncovému uživateli vydáno rozhodnutí o úpadku.

           3.          Odstoupí-li poskytovatel od licenční smlouvy z důvodu porušení povinností koncovým uživatelem uvedených v čl. VI. bodu 2. a) nebo z důvodu nezaplacení jiného splatného nároku poskytovatele dle čl. VI. bodu 2. b) těchto licenčních podmínek, není poskytovatel povinen vrátit koncovému uživateli uhrazenou cenu licence. Cena uhrazené licence se v takovém případě považuje za smluvní pokutu, kterou koncový uživatel uhradil za porušení svých povinností.

           4.          Odstoupení od smlouvy je nutné doručit výhradně doporučenou poštou, do datové schránky nebo e-mailem podepsaným zaručeným elektronickým podpisem.

           5.          Poskytovatel je oprávněn započíst si jednostranně svou splatnou pohledávku oproti pohledávce koncového uživatele vzniklé z licenční smlouvy.

           6.          Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na povinnost smluvní strany uhradit taktéž škodu vzniklou z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

           7.          Koncový uživatel bere na vědomí, že software je předmětem ochrany dle autorského zákona.

  VII.  Závěrečná ustanovení

           1.          Právní vztahy z licenční smlouvy vzniklé mezi poskytovatelem a koncovým uživatelem se řídí právním řádem České republiky, zejména pak občanským zákoníkem. Případné spory vzniklé z této smlouvy jsou smluvní strany povinny řešit nejdříve vzájemnou dohodou. Nebude-li možné vzájemné spory smluvních stran vyřešit dohodou, jsou k řešení sporů příslušné soudy České republiky. Smluvní strany sjednávají, že k řešení vzájemných sporů je místně příslušný soud dle sídla poskytovatele.

           2.          Smluvní strany jsou oprávněny měnit licenční smlouvu oboustrannou písemnou dohodou. Právo poskytovatele měnit tyto licenční podmínky za stanovených podmínek jednostranně tím není dotčeno. Změna identifikačních nebo ryze technických údajů, které jsou obsaženy v licenční smlouvě (název, sídlo, e-mail, kontaktní osoby, webové stránky poskytovatele apod.), se nepovažuje za změnu licenční smlouvy (oznámení o změně těchto údajů činí smluvní strany jednostranným písemným prohlášením). Sjednají-li si smluvní strany písemně jiná práva a povinnosti, než ty které stanoví tyto licenční podmínky, mají přednost tato zvláštní ustanovení.

           3.          Smluvní strany souhlasí s tím, že tyto licenční podmínky mohou být poskytovatelem jednostranně měněny. Poskytovatel bude o změně licenčních podmínek informovat koncové uživatele prostřednictvím webových stránek www.arrowsys.cz, kde bude nové znění licenčních podmínek zveřejněno. Koncový uživatel je oprávněn nové znění licenčních podmínek písemně odmítnout nejpozději do 14 dnů ode dne uveřejnění nového znění licenčních podmínek. V takovém případě platí pro koncového uživatele původní znění licenčních podmínek.

           4.          Písemná forma úkonu je dodržena, je-li takový úkon učiněn v listinné podobě, je-li zaslán druhé smluvní straně prostřednictvím datové schránky, je-li zaslán e-mailem, faxem nebo podobnou písemně zachytitelnou formou.

           5.          Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že jsou podnikateli a že licenční smlouva byla uzavřena při jejich podnikatelské činnosti. Koncový uživatel prohlašuje, že není ve vztahu k poskytovateli slabší smluvní stranou dle občanského zákoníku. Vzhledem k tomuto smluvní strany shodně prohlašují, že se pro jejich vzájemná práva a povinnosti  neuplatní ust. § 1793, § 1796, § 1799 a ust. § 1800 občanského zákoníku.

           6.          Potřebné informace týkající se poskytovatele, ceníku, softwaru (např. technických požadavků, opravných balíčků), licenčních podmínek apod. budou zpřístupněny prostřednictvím webových stránek www.arrowsys.czwww.lilka.czwww.anetca.cz.

           7.          Stane-li se některé ustanovení licenční smlouvy neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nemění tato skutečnost nic na platnosti, účinnosti a vymahatelnosti ostatních ustanovení licenční smlouvy.

           8.          Tyto licenční podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 2. 10.2016